Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizinde Bölümümüzün Başarısı

.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından oluşturulan ve 2020 yılı için güncellenerek yayınlanan “Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi” çalışması yayınlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, üniversitelerin teknoloji alt alanları bazında araştırma performanslarının birbirlerine karşılaştırmalı olarak değerlendirilebilmesini sağlamaktır. Ayrıca, bir üniversitenin kendi bünyesinde araştırma faaliyeti yürüttüğü tüm teknoloji alt alanlarından hangilerinde; görece daha yetkin olduğunun analiz edilebilmesine imkan tanımaktadır. Bu bağlamda ulusal politikaların, bölgesel planların, kurumsal stratejilerin belirlenmesi gibi çeşitli kritik süreçlerde veriye dayalı karar alma mekanizmalarının desteklenmesine yönelik gerçekleştirilmiştir.

Bu çalışma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü olarak bize Türkiye’deki diğer MBG bölümleri ile kendimizi karşılaştırma imkanı tanımıştır. Aşağıda görülen grafikte de görüleceği üzere bölümümüzün dahil olduğu alanda üniversitemiz Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri ile birlikte 1. Bölgede yer almıştır.

 

Şekil 1. Kaynak: https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/18842/universitelerin_alan_bazli_yetkinlik_analizi_raporu.pdf

Bu grafik üniversitemizde gerçekleştirilen Biyokimya, Genetik ve Moleküler Biyoloji alanındaki çalışmaların hem kalite hem hacim puanlarının ortanca değerin üstünde yer aldığı görülmektedir. Bu değerlerin belirlenmesinde; yayınların dünyaya görece bağıl atıf etkisi ve üniversitenin dünya çapında en fazla atıf alan ilk %10’luk dilime girmiş yayın sayısı göstergeleri, akademisyenlerin araştırma verimliliği; Ar-Ge ve yenilik projelerinin niteliği; patentler tarafından atıflanmış yayın sayısı, ve uluslararası işbirlikleri ile ülkemizin/üniversitenin uluslararasılaşmasına katkısı hususlarına yönelik göstergeler dikkate alınmıştır.

Çalışma kapsamında analiz edilen bir diğer konu ise bir üniversitenin faaliyet gösterdiği alt alanlardaki yetkinlik durumlarının; üniversite alan sepeti bazında kıyaslanarak hacim ve kalite alt boyutları açısından incelenmesi ve grafik düzleminde gösterimidir. Bu analiz bize üniversitemiz içerisinde bölümümüzün hacim/kalite skalasındaki konumunu göstermiştir. Sonuçları aşağıdaki grafikte görülen analiz Biyokimya, Genetik ve Moleküler Biyoloji alanının üniversitemiz içerisinde hacmi ile karşılaştırıldığında en yüksek kalitede iş üreten alanlar arasında olduğunu ortaya koymuştur. Kalite skalasında incelendiğinde bölümümüzün üniversitemizde de ilk 5 içerisinde yer alan alanlar içerisinde yer aldığı görülmüştür.

Şekil 2. Kaynak: https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/18842/universitelerin_alan_bazli_yetkinlik_analizi_raporu.pdf

TÜBİTAK tarafından güncel verilerle oluşturulmuş bu analiz raporunda bölümümüzün hem Türkiye çapında hem de üniversitemiz içerisinde en iyiler arasında konumlanmış olması bölümümüz akademik kadrosu ve öğrencilerinin çabaları ile gerçekleşmiştir. Bu sebeple sonuçların elde edilmesinde katkısı olan tüm akademisyen ve öğrencilerimize teşekkür ederiz.

Raporun tamamına ( https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/18842/universitelerin_alan_bazli_yetkinlik_analizi_raporu.pdf ) adresinden ulaşılabilir.